اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

دانش آموزان برتر

پریا الداغی 19/01
پریا الداغی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : دوم
کیمیا کرمی 19/53
کیمیا کرمی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : اول
مریم دامرودی 19/53
مریم دامرودی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : اول
مهسا بهرآبادی 19/16
مهسا بهرآبادی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : پنجم
ستایش دولت آبادی 19/37
ستایش دولت آبادی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : دوم
فاطمه سادات مهری 19/11
فاطمه سادات مهری امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : ششم