نوآموزان برتر سال ۱۳۹۷

محیاابراهیم پورمقدم ۱۹/۱۲
محیاابراهیم پورمقدم امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : سبزوار رتبه : سوم
سارا رامشینی ۱۹/۵۹
سارا رامشینی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : سبزوار رتبه : دوم
تکتم مهری ۱۹/۶۲
تکتم مهری امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : سبزوار رتبه : اول