نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

پریا الداغی ۱۹/۰۱
پریا الداغی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : دوم
کیمیا کرمی ۱۹/۵۳
کیمیا کرمی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : اول
مریم دامرودی ۱۹/۵۳
مریم دامرودی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : اول
مهسا بهرآبادی ۱۹/۱۶
مهسا بهرآبادی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : پنجم
ستایش دولت آبادی ۱۹/۳۷
ستایش دولت آبادی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : دوم
فاطمه سادات مهری ۱۹/۱۱
فاطمه سادات مهری امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : ششم
زهرا شفیق ۱۹/۱۱
زهرا شفیق امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : ششم
بیتا وکیلی فرد ۱۹/۲۳
بیتا وکیلی فرد امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : چهارم
زهرا میان آبادی ۱۹/۲۹
زهرا میان آبادی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : سوم
شیرین داودیان ۱۹/۷۳
شیرین داودیان امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : اول
یاسمن رباط سرپوشی ۱۹/۵۰
یاسمن رباط سرپوشی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : ششم
مینا رازقندی ۱۹/۵۷
مینا رازقندی امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : سبزوار رتبه : پنجم