معرفی پرسنل

 • معصومه امینی راد

  معصومه امینی راد

  لیسانس ریاضی دبیر ریاضی پایه دهم انسانی
 • محمد داوری نژاد

  محمد داوری نژاد

  لیسانس فیزیک دبیر فیزیک پایه یازدهم
 • سید هادی رضوی

  سید هادی رضوی

  لیسانس برق دبیر ریاضی پایه دوازدهم
 • بهاره یوسفیان راد

  بهاره یوسفیان راد

  فوق لیسانس ریاضی دبیر ریاضی پایه دهم تجربی
 • ربابه وکیلی

  ربابه وکیلی

  لیسانس زیست دبیر زیست پایه دوازدهم
 • عشرت نمدچیان

  عشرت نمدچیان

  فوق لیسانس زبان انگلیسی دبیر زبان انگلیسی پایه دهم
 • فیروزه نصیرنیا

  فیروزه نصیرنیا

  لیسانس فیزیک دبیر فیزیک پایه دهم
 • راضیه کیانی

  راضیه کیانی

  لیسانس زبان انگلیسی دبیر زبان انگلیسی پایه دوازدهم
 • فهیمه قندی

  فهیمه قندی

  فوق لیسانس جغرافی دبیر جغرافی پایه دهم