معرفی پرسنل

 • شیرین بهرامی مقدم

  شیرین بهرامی مقدم

  لیسانس فیزیک دبیر فیزیک پایه دوازدهم
 • لیلا بهرامی

  لیلا بهرامی

  لیسانس الهیات دبیر دین و زندگی پایه دوازدهم
 • لیلا امامی

  لیلا امامی

  لیسانس تربیت بدنی دبیر تربیت بدنی
 • راحیل احمدی

  راحیل احمدی

  لیسانس ادبیات دبیر ادبیات پایه یازدهم
 • بهیه افشارپور

  بهیه افشارپور

  فوق لیسانس ادبیات دبیر ادبیات پایه دوازدهم
 • زهره ابراهیمی

  زهره ابراهیمی

  فوق لیسانس فیزیک دبیر فیزیک پایه دهم
 • زهره ادیبی

  زهره ادیبی

  لیسانس مدیریت بازرگانی دبیر اقتصاد پایه دهم انسانی