معرفی پرسنل

 • خدیجه چشمی

  خدیجه چشمی

  سیکل خدمات
 • معصومه محمدی باغانی

  معصومه محمدی باغانی

  لیسانس معارف اسلامی معاون پرورشی
 • مریم هدایتی

  مریم هدایتی

  مهندسی نرم افزار کامپیوتر معاون فناوری-مالی
 • محبوب فرامرزی

  محبوب فرامرزی

  لیسانس ادبیات عرب معاون اجرایی
 • شهین خلقی

  شهین خلقی

  لیسانس مدیریت آموزشی معاون آموزشی
 • معصومه خالقی

  معصومه خالقی

  لیسانس ادبیات فارسی مدیر